Loading, please wait...
แบบตอบรับการสนับสนุนของรางวัล
ร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานกาชาด ปี 2561
23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี
ผู้ให้การสนับสนุน

ขอแจ้งความประสงค์

ความสะดวกในการจัดส่งของสนับสนุน

หมายเลขบาร์โค้ดของสินค้าชื่อสินค้าประเภทสินค้าประเภทสินค้าจำนวนสินค้าทั้งหมด (ชิ้น)ราคาตลาด/หน่วย (บาท)รวมมูลค่า (บาท)รหัสรหัสสินค้ารหัสแก้ไขลบ
No Record

(ในวันและเวลาราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2561
(ส.อ.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ)
ในวันที่
หมายเหตุ หากไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว กรุณาเลือกให้ไปรับสินค้าที่ "อื่นๆ" เพื่อรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่
(แผนที่ในการรับสินค้า)
ผู้ประสานงานในการรับสินค้า
กรุณาแนบสำเนาใบนำฝากเงิน(Pay-In)
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม" ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 009-1-71583-0 และส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-In) แนบไฟล์ผ่านระบบหรือทางโทรสาร 02-345-1217

หมายเหตุ วันและเวลาในการรับสินค้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาระบุรายละเอียดในการส่งหนังสือขอบคุณ

กรุณาแจ้งความจำนงในการออกใบรับบริจาค โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนและชัดเจน

ผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับใบบริจาค ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ขอออกใบรับบริจาคมูลค่า 100% ของราคาตลาด และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกใบรับบริจาค
กรณีตรวจพบว่าสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุก่อนวันงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โทรศัพท์หมายเลข 02-345-1193-4


หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นของระลึกหรือของชำร่วยของบริษัทฯ ในการออกหนังสือขอบคุณแทนการออกใบรับบริจาค
- ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าวต้องใช้งานได้และยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน
Recommended Internet Explorer 9 or above version